آبادان - راهيان نور - اسفند 1394

 براي رسيدن به استقلال و پيروزي  بايد "وحدت " داشته باشيم

قهرماني ما همان پهلواني ست كه در ذات ايراني مسلمان است

دست در دست هم دهيم به مهر ... نيت خود كنيم خالص ... از بهر رضاي دوست و سرور خلق