پوفك در  سفر راهيان نور 95-94 خرمشهر

اگر مدافعان خرمشهر با نان خشك و يك كنسرو غذا روزها و هفته ها ايستادند و مقاومت كردند

ما هم امروز در جبهه مقاومت اقتصادي چندين رزمنده با يك بسته پفك سر ميكنيم و دم بر نمي آوريم

لطفا نفر يكي تا به همه نيروها برسه

سفره زائران راهيان نور در سال اقتصاد مقاومتي

ما حتي با يك پفك در مقابل تحريمها مي ايستيم... پفك ميخوريم ... ولي ذلت نميپذيريم

كليپ طنز رو سايت شماره 170 قسمت سمعي بصري-نداي فابريك- بخش خندهاي جبهه ميباشد