سنگر - 23 فروردين 95

كاركنان شركت برق كه براي تقويت كابلها به محله مراجعه كرده بودند در پايان كار مهمان سنگر شدند

اگر چه خود از رزمندگان دوران حماسه بودند اما با ورود به سنگر حالشان عوض شد ...آهي از دل كشيدند و ياد يارانشان افتادند

با نشان دادن تصاوير جبهه به همديگر ياد آن دوران در ذهنشان مرور ميشد

ميگفتند: جاي اين خاطرات و درسها در ادارات خاليست... بعضي از كاركنان جوان با روح ايثار غريبه اند و كم كاري ميكنند

اگر بدانند براي اين مملكت چه خونها داده شده و چه مجاهدتهايي كردند حتما عوض خواهند شد

 ما در جلسات به مسئولين خود يادآوري كرده ايم ، كه چرا برنامه اي نميگذاريد تا از تاريخ جبهه روايت شود

 امروز روز بسيار خوبي بود...خستگي مان با حضور در اين مكان گرفته شد

در پايان هم يك عكس يادگاري گرفتند