جوانان جلسه قرآن مسجد حضرت حجت عجل الله فرجه الشريف گلشهر

در بين نوجوانان يكنفر بود از همه كوچكتر اما از همان اول جلسه خيلي خوب گوش ميداد... نظرم را گرفت

نامش را كه گفت... منقلب شدم و او را در آغوش گرفتم... نام او ياسين بود

گردان غواصي ياسين

اتفاق جالبي بود... جلسه تحت الشعاع نام او قرار گرفت و عالي شد

من اين را يك اتفاق بي اساس نميدانم

هيچ پديده اي در دنيا اتفاقي نيست

جايزه اي هم فقط بخاطر اسمش تقديمش كردم