نوجوانان جلسه نور الشهدا --- هجدهم فروردين سال 95

اذهان نوجوانان همچون زمين آماده و بكريست براي كاشتن محصول

هر چه امروز بكاريم در فرداي دانشگاه و مديريت كشور درو خواهيم كرد

 به چنين مخاطبان هوشيار و تشنه ي معارف جبهه مفتخرم و با هيچ مخاطبي اينان را عوض نميكنم

تربيت از همينجا شروع ميشود و شخصيت شكل ميگيرد

معلمان. مربيان. روحانيان. پيشنمازان. اوليا. خصوص مادران بهوش بهوش بهوش ... دشمن روي اين قشر حسابي كار ميكند

امروز مهمترين وظيفه ي من انتقال فرهنگ جبهه ست

تاريخ را اگر درست بگوييم...ديگر دشمنان قادر به تحريف آن نخواهند بود

جلسات نوجوانان دقيقترين. حساسترين جلسات است و بايد تمام جوانب روحي رواني آنان مد نظر باشد

بسياري از جوانان را بخاطر بي سليقگي از محافل مذهبي فراري داده ايم

پيامبر اسلام با آن كرامت و بزرگي به كودكان سلام ميكردند... امروز بسياري از ... سلام كه نميكنند.جواب سلام را نميدهند

 بشكند غرورهاي كاذب، خودخواهانه و خودبرتر بينانه ... همه بگيد : الهي آمين