سنگر غواصان شهيد- 19 فروردين 1395

جمع خادم الشهدا كه امسال در يادمان شلمچه خدمتگزار زائران بودند

از ديار آذربايجان (شهيد باكري ) به پابوسي حضرت تشرف يافته بودند... امروز زائر شهداي سنگر شدند