چند جمله با دولت نقدپذير تدبير و اميد

اگر دولت از رکود عبور کرده مردم را هم عبور بدهد

معاون اول و برادر رئیس‌جمهور و بعضی وزرا هر کدام ادعای فرماندهی اقتصاد دولت را دارند

رئیس جمهور به جای تعریف و تمجید به بیانات رهبری عمل کند/ عملکرد اقتصادی دولت

قابل قبول نیست

بانک‌ها کمر اقتصاد و تولید را شکسته‌اند/ چرا موسسات مالی در کشور تعیین تکلیف

نمی‌شوند

دولت برنامه مشخصی برای ترمیم اقتصاد ندارد/ دلالان و واردکنندگان تنها برندگان اوضاع

نابسامان امروز