افطاري در سنگر غواصان شهيد 

سي ام خرداد سال95  - 13 ماه مبارك رمضان - جمع طلاب و دانشجويان

------------------------------------------

تخريب چي، جانباز قطع نخاع محمد محمدي -قهرمان و قاري بين الملي قرآن

بعد از افطار محفل روايت از سيره شهدا

به اين عكس بسيجي مخلص خوب نگاه كنيد اگر ذره اي تعلق بدنيا ديديد به من بگوييد

لباس گرم كه از آستين و يقه اش بيرون زده ... چين و چروكهاي بلوز نظامي تنش، حاكي از گشادي بيش از حد دارد

نو جواني ساده و روستايي با چهره اي آفتاب خورده

در بهترين حالت " قنوت" و دستها بسوي آسمان " ........ اين جنس نيروها را خدا انتخاب كرد

اخلاص، صداقت و اطاعت سه عامل سعادت و رمز شهادت است

با الهام از آيات قرآن،سيره معصومين و شهدا و به تجربه عرض ميكنم كه تمام علوم مكتسبه در سايه اين سه عامل نجات بخش است

در آخر طبق معمول عكس دسته جمعي

خيليها رفتند و بعضي هم نشستند و تا پاسي از شب، سئوالاتي را ميپرسيدند

كاش در اين شبهاي عزيز محافلي در جهت روشنگري و بيان اوضاع جهان اسلام برگزار ميشد

كاش در اين فرصتهاي طلايي به جوانان فرصتي ميداديم تا به راحتي حرفهاي خود را ميزدند و پاسخ ميگرفتند. كاش

كاش  آيات به روز " قرآن ناطق "  در رأس امور ميبود و بي چون چرا عامل ميشديم.كاش

كاش در اين فرصت شب و روزهاي رمضان، در لبيك به دغدغه هاي رهبري و مشكلات جامعه اسلامي ، تدبيري ميشد