هشتم خرداد سال 95  نونهالان مهد كودك در سنگر شهدا

چقدر صاف و صداقند و پاك... دلها و باطنشان همچون صفحه سفيد كاغذ نانوشته تميز است

براستي هر چه بزرگتر ميشوند بهتر ميشوند...!؟ يا بدتر...!!؟ دليل بدتر و بهتر شدن چيست...!!؟ مقصر و معلم كيست!؟

خوبيهايي كه در وجودشان.در فطرت پاكشان، خداوند به امانت گذاشته ،تا وسيله كمال باشد

چه عواملي آنها را  شكوفا و چه عناصري آنها را آلوده ميكند!؟

نونهالاني كه لحظه اي غفلت از آنان از جاده ي هدايت منحرف شده و بازگشتش محال. سخت و غيرممكن خواهد بود

مواظب. نگران و معلم خوبي قبل از همه ، خودتان براي فرزندانتان باشيد

تاريخ را ؛ وقايع پندآموز را به زبان خودش روايت كنيد تا به تاريخ گذشتگان آشنا و افتخار كند

اگر امروز ما نگوييم، فردا دشمن آنطور كه خودش ميخواهد براي اينان خواهد گفت

تشويق. احترام و توجه آنها ، ادامه سيره پيامبر بزرگوار اسلام است كه سلام ميكرد

پدر مادران. معلمان. برزگان. ائمه جمعه و جماعت. بهوش كه نسل آينده در معرض خطرات انحرافي بس بزرگيست

بر صفحات سفيد دلهايشان آيات حق را بنشانيد،باورها و اعتقاداتشان راقوي كنيد،كه تنها راه نجات درطوفان تهاجمات فرهنگي ست

تفعلي به حافظ

آسمان بار امانت نتوانست كشيد *** قرعه ي كار بنام من ديوانه زدند