سنگر - 31 خرداد سال 95 - جوانان روزه دار دبيرستان آينده سازان شهيد هاشمي نژاد مشهد

سفره هاي افطاري سنگري

آسمان بود و سفره ای ساده *** آسمان و تدارك كلثوم                       آسمان و غریبیّ و ناله *** آسمان حكايت مظلوم
                  
میهمانم چرا پریشانی؟*** قرص نان و جو نمك مانده

كاش ميبوديم علي را رهروي *** در زبان و در عمل، در زندگي

كاش ميشد بعضي سفره ها را جمع كرد *** وانگهي دل سفره ها را پهن كرد

كاش آن شجاعت آن دليري در نبرد *** جلوه ميكرد در  روزگار جنگ سرد