خط مقدم جبهه ي نبرد ... خاكريز اول

جمال كعبه مگر عذر رهروان خواهد *** كه جان زنده دلان سوخت در بيابانش

تو خود حديث عشق بخوان از اين تصوير