مراسم افطاري هر ساله خانواده محترم شهيد محدثي امسال مقارن شد با سالروز شهادت آقاجليل ، برگزاري نماز جماعت و برپايي

نمايشگاه عكس شهدا در پياده رو خيابان، مقابل تالار

بعد از نماز و صرف افطار بازديد از نمايشگاه و گرفتن عكس يادگاري

مادر و برادر غواص شهيد امير نظري