جوان دیروز ... سردار و شهید امروز

کاش فرهنگ دفاع مقدس , رمز گشایی میشد

کاش بجای ساعتها که وقت رسانه ملی صرف نحوه پخت غذا میشود, به روش تربیت و ساخته شدن جوانان توجه میشد. کاش

کاش در کنار تصاویر فوتبالیستها. المپیادها... عکس قهرمانان و پهلوانان ملی تاریخ معاصر ما هم نصب میشد

آنهایی تا آخر خط میمانند, منحرف نمیشوند, و مردم را درک میکنند, که درد سختی و رنج و مشقتها را خود چشیده و از اصل خویشتن دور نشوند

----------------------------------------------

کمبود امروز ما یارانه نیست...!!! ضعف ارتباط رئیس و مرئوس است!! تبعیض و بی عدالتی ست