امروز 11 مهر ماه سال 95

محرم  جبهه ها

اگر چه 8 سال جبهه ، محرم بود و هر روزش عاشورا و هر زمينش كربلا ، اما ايام ويژه محرم حال و روز ديگري داشت

پوشش بچه ها تغيير ميكرد . اگر چه بلوز نظامي بر تن داشتند، اما در محرم سياه پوش بودند

پيشاني بندها. بازو بندها مشكي ميشد

سنگر ها با بيرقها و كتيبه ها سياه پوش ميشد

بعضي از بچه ها كه به مرخصي ميرفتند زمان بازگشت، زنجير هيئتي را با خود به سنگر مي آوردند

اصلا همه عاشق امام حسين عليه السلام بودند و رهرو راهش

تنها يا حسين نميگفتند، به معني واقعي با حسين بودند

سر در سنگر فرماندهان تابلويي نصب بود

ياحسين ع ، فرماندهي ، از آن توست

در بيابانهاي گرم جبهه با پاي برهنه بياد اهل بيت امام حسين عليه السلام  و يارانش عاشقانه عزاداري ميكردند

گردانها - قرارگاهها و حتي خط مقدم حال و روز ديگري داشت

حتي غذاي جبهه در ايام محرم عوض ميشد... خورد و خوراك بچه ها تغيير ميكرد و كاهش مي يافت ،مصرف يخ پايين مي آمد

كمتر كسي آب سرد مينوشيد

كسي به كسي نگاه نميكرد، همه در حال و هواي خاص خود بودند و عزاداري ميكردند

بعضي ها را بعد از مراسم حتي بر سر سفره شام نميديدي، در تاريكي بيابان از مقر فاصله ميگرفتند و نجوايي داشتند

 در همان شبها و در خلوت سحر گرفتند آنچه خواستند ، خوشابحالشان

بسياري از افراد كه تصاويرشان را در اين عكسها ميبينم، شهيد شدند

بعد جنگ ، ديگر مثل و مانند آن فضاها در هيچكجا نديدم

ديروز يكي از دانشگاههاي تهران در خصوص مراسم محرم دردانشگاه از حقير مشورت خواستند بطور خلاصه مطالبي را پيامك كردم

روايت فابريك از محرم

عاشورا اگر چه درس است، اما عبرت هم هست

شهادت اگر چه فوز عظيم است، اما هدف نيست، وسيله است براي پياده كردن احكام الهي و تحقق حق و عدالت

ببينيم چرا همه امامان را شهيد كردند !؟ چرا امام حسين عليه السلام را محاصره كرده و بشهادت رساندند!؟

و چرا هيچكدام موفق به تشكيل حكومت اسلامي و پياده كردن احكام الهي در جامعه بطور عام نشدند...!!؟؟

آن موانع چه بود ...!!؟؟ آيا امروز آن موانع برطرف شده است!؟

چه شباهتهاي آن دوران با مظلوميت امروز امام جامعه اسلامي دارد...!!؟؟

 يزيديان ، حسينيان چه تفاوتي با يكديگر داشتند!؟ حرف آن روز امام چه بود..!؟؟ وحرف امروز امام جامعه اسلامي چيست!؟؟

آيا امروز اسلام و ارزشهايي كه امام حسين عليه السلام برايش شهيد شد، دشمن دارد...!؟ يا ندارد...!؟ آن دشمن كيست...!؟؟

آيا امروزه كاروان امام حسين در حركت است...!؟آن كاروان كجاست!؟ و آيا ما با حسين رهسپاريم؟نشسته ايم؟ تماشاگريم؟

امروز كربلا كجاست...!!؟؟

اين بحثها را در قالب سخنراني همراه با پرسش و پاسخ.با برپايي نمايشگاه. شعر. مسابقه با جذابيت در محيط دانشگاه مطرح كنيد

بدون اسم بردن از هيچ گروه ،جناح و فردي .... فقط خط حق و باطل را روشن كنيد

از پتانسيل محرم در شمر شناسي( آمريكا)درعمرسعد شناسي(دوستان دنياطلب) در معرفي سليمان صرد خزاعي ها(خواص

مسامحه گر و ساده لوح ) را هنرمندانه، عالمانه  معرفي كنيد

اين دوران مثل دوران امام حسين عليه السلام  بلكه پيچيده تر  است

ابن زياد در دارالحكومه در كاخ سفيد برخود ميلرزد و بدنبال فريب امت اسلامي از طريق شريح قاضي هاست

تا امت را از امام جدا كند كه اگر امام تنها بماند كار دشمن آسان ميشود

در شهر جار زدند، در رسانه ها، ماهواره ها، شبكه هاي فارسي زبان، در لواي دلسوزي و نفاق با فريب كاري

شمشير بدهيد، بجايش طلا بگيريد، دست از هسته اي، موشكي، استقلال،آزادي و ارزشها و امام حسين برداريد!به ما يپيونديد

تا تحريمها را لغو و آب را آزاد كنيم...آن بيچاره هايي كه اعتماد كردند، به گندم ري هم نرسيدند، نه دنيا، نه آخرت

شمشيرها را از كف نهادند به اميد رسيدن به طلا ... !!!  اما همه ذليلانه هلاك شدند...! اين نتيجه اعتماد به دشمن است


فاعتبروا یا اولی الابصار

براستي در كجاي تاريخ سراغ داريد، كفار ، آمريكا ، قدم خيري براي مسلمانان برداشته باشد...!!؟؟

و در كجا تاريخ ، جامعه اي ، مردمي ، بدون تلاش و مقاومت و مبارزه به استقلال رسيده اند...!!؟؟

 اگر امت از ابهت شيطاني دشمن و از تهديدات نظامي او بترسند و در مقابل تحريمها مقاومت نكنند

و اگر به وعده هاي مادي او اعتماد كند ، شمشيرها را ، روحيه مبارزه را از كف بنهند ، و پي دنيا روند

حتما حسين در كربلا گردن زده خواهد شد ...!!!! و امت  نه به دنيا ميرسند نه به آخرت

اين سنت لايتغير الهي ست

اينها را براي جوانان عزيز تبيين كنيد

و با اخلاص از حسين عليه السلام مدد بجوييد