درس 4 ؛ ساده زیستن

جبهه محیطی باصفا درعین حال سخت بود، آنها که هدفمند وخالصانه به جبهه می آمدند،بهره میبردند

مثل دانشگاه، دانشجویان ساعی، درآن محیط علمی بجایی میرسند

پس هم محیط خوب، هم اراده ی خود فرد، در موفقیتش موثر است

کاشمر.پادگان آموزشی. میدان تیر.سال1360

یادشون رفته بود بشقاب نیاورده بودن، همه دور هم، فرمانده پادگان آقای نژادباقر وشهیدمحمدنصرتی، مربیان پاسدار، در کنار نیروهای آموزشی بسیج

توی جمع از همه کوچکتر ، من