عبرت 9 ؛ مقصود تویی ، مسجد و بتخانه بهانه

در سفر راهیان نور 

 بطرف یادمان شهدای گمنام عملیات والفجرهشت، اروند کنار 

اینجا ایران است ، مهد تمدنها ، کشور مهربانیها و محبت

صدای ما را از آبادان میشنوید

مسجد و کلیسا ؛ نماد آزادی عقاید 

بر در میکده و  بتکده و  مسجدو  دیر ؛  سجده آرم  که تو شاید  نظری بنمایی