عليرضادلبريان.بچه كاشمر.از سال61 به جبهه رفت تقدير الهي بواسطه شهيد جليل محدثي دست او را گرفت و در جبهه ماندگار كرد.معتقداست هر چه دارد از اوست.ميگويد:جليل مرا آدم كرد.الان هم به عشق او روايت ميكنم اوست كه مرا درخط نگه داشته براي رسيدن بوصالش لحظه شماري ميكنم