فرمانده گردان غواصی یاسین،جوان بیست و سه ساله،جلیل محدثی فر،متولد 1342،ازسال59باحضوردرجبهه ها،به گروه های جنگهای نامنظم چمران پیوست،سالها بعددرسال1366درماووت عراق به شهادت رسید