حق الناس

شلیک 36 ؛ حق الناس. قبل از هر چیز

اسلام مظلوم ......  قرآن مهجور ....  ه

سلسله پستهایی که قراره تا آخر ماه مبارک رمضان، حداقل سی تا از نمونه های ملموس مظلومیت رو بنویسه 

خداوند جاهایی رو شدیدا و موکدا ، تاکید به رعایت و مواظبت نموده، که باید بالطبع، من مسلمان هم، دقیق باشم

خداوند میفرماید: ممکن است از حق خودم بگذرم ، اما از حق مردم، نه

چقدر در مسئله ی   """حق الناس """  سفارش و تاکید شده

اما چرا درعملکردها  اینگونه نیست ؟! جاهایی که خدا تاکید کرده ، دقت نمیکنم .........  و بالعکس

اونقد که تو وضو گرفتن  دقیقم !! و به نجس پاکی مقید و وسواسم !! به انگشتر عقیق اهمیت میدهم !!!! ه

به رعایت حق دیگری مقید نیستم ،هرکجا واردمیشم ،فقط خودم رو میبینم، میخوام حق رو به من بدن! اولویت با من باشه!ه

مثل اینکه، قرار نیست ، بندگی کنم ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!  ه

تمام احکام دین ... یعنی حقوق مردم

فلسفه ی تمام عبادات ، برای برقراری یک "زندگی جهت دار" بسوی خداست

یادمان نرود ، "باند پرواز"  بطرف خدا از دل  اجتماع ، مردم و انسانهاست

مال مَردُم .... نیش  کَژدُم

امان از حق الناس  .... حتی شهید ، قیامت ،در این موضوع مورد محاسبه ست  

-----------------------------------------------------------


ذخیره شده در:بی رودربایستی
نوشته شده در:13, 5, 1391-14:22

Revayatefabri.ir